Autor: Altis Odszkodowania
Data: 21.04.2020

Likwidacja szkody komunikacyjnej OC/AC

Likwidacja szkody z OC sprawcy i AC - przebieg i formalności

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy czy AC to szereg działań mających na celu usunięcie szkód materialnych oraz niematerialnych powstałych w wyniku kolizji. Szkoda może dotyczyć nie tylko uszkodzonego w trakcie kolizji samochodu, ale też potrąconego pieszego, czy też osób rannych w wyniku wypadku. Istotny jest fakt, ze jej usunięcie odbywa się w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do jego wykupienia i z tej polisy pokrywane są wszelkie szkody spowodowane przez ubezpieczonego. Jak w kilku krokach skutecznie przejść przez proces likwidacji szkody komunikacyjnej?

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie komunikacyjne?
Zgłoś szkodę

Czym jest szkoda komunikacyjna?

Na wstępie warto dokładnie sprecyzować pojęcie szkody komunikacyjnej. Ze szkodą komunikacyjną mamy do czynienia w sytuacji, gdy określone zdarzenie wywołuje negatywne skutki w majątku osoby poszkodowanej i jest spowodowane wypadkiem drogowym. Jako przykład warto podać wcześniej wspomniane potrącenie. W jego wyniku poszkodowany jest zmuszony wydatkować pieniądze na leczenie i powrót do zdrowia. Szkodą są także zniszczone w wyniku wypadku inne wartościowe elementy np. telefon komórkowy czy odzież. Najczęściej jednak straty dotyczą uszkodzonych pojazdów.

Należy również wspomnieć, że można wyróżnić szkody materialne i niematerialne. Pierwsze to te, które zostały omówione wyżej tj. wszystko to co zostało uszkodzone i zniszczone w wyniku kolizji. Drugi rodzaj szkody jest związany z przeżyciami psychicznymi – obejmuje więc spowodowane wypadkiem cierpienie czy też ból.

W jaki sposób są likwidowane szkody z OC sprawcy?

Szkody są likwidowane przez towarzystwa ubezpieczeń, w których ich sprawca ma wykupioną polisę ubezpieczeniową OC. W przypadku uszkodzonego pojazdu, ubezpieczyciel albo wypłaca stosowną sumę pieniężną, która umożliwia naprawienie samochodu, albo nakazuje oddanie auta do wskazanego warsztatu, który przeprowadzi naprawę samochodu. Warto dodać, że metodę usunięcia szkody wybiera zawsze poszkodowany. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może narzucić postępowania. Może zaś podważyć koszty przedstawione przez wybrany zakład mechaniczny lub zaniżyć kosztorys naprawy.

Istnieją jednolite kryteria, zgodnie z którymi wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe przeprowadzają proces likwidacji szkody. Zagadnienie to reguluje również Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak postępować na miejscu wypadku?

Już na miejscu zdarzenia warto pamiętać o konieczności dopełnienia wszelkich formalności związanych z likwidacją szkody z OC sprawcy, które pozwolą łatwo i bezproblemowo zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Najważniejsze jest sporządzenie oświadczenia sprawcy wypadku, zawierającego informacje takie jak:

  • pełne dane uczestników kolizji tj. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów oraz dane z dowodów osobistych i praw jazdy,
  • dane polisy sprawcy tj. nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z numerem polisy oraz okres jej ważności,
  • dane pojazdów, które brały udział w zdarzeniu tj. markę, model, numer rejestracyjny oraz dokładny opis powstałych uszkodzeń,
  • jeśli są świadkowie zdarzenia – to również ich dane kontaktowe,
  • pełen opis zdarzenia wraz z opisem uszkodzeń,
  • oświadczenie sprawcy w zakresie odpowiedzialności za kolizję.


Warto pamiętać, że tak sporządzone oświadczenie musi zostać podpisane przez obydwie strony biorące udział w kolizji.

W zależności od sytuacji, ale też możliwości uczestników kolizji, warto zadbać o zebranie materiału dowodowego w postaci zdjęć. Mogą być one wykonane telefonem komórkowym bądź też aparatem. Ważne, aby wszystkie zebrane informacje były czytelne i zawierały niezbędne dane. Jest to szczególnie cenne, w sytuacji, gdy na miejsce zdarzenia nie jest wzywana policja. Dlaczego tak ważne jest sporządzenie jak najdokładniejszej dokumentacji szkody już na miejscu kolizji? Ponieważ, gdyby sprawca zmienił zdanie po kilku dniach, mamy wtedy mocne dowody jego winy.

W przypadku trudności z ustaleniem sprawcy zdarzenia i problemów ze spisaniem oświadczenia należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Wówczas poszkodowany powinien pamiętać, by w późniejszym terminie poinformować ubezpieczyciela o tym fakcie czasie. Wówczas, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło wystąpić do organu o przekazanie oficjalnej notatki o zdarzeniu i na tej podstawie przyjąć odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia OC sprawcy.

Jak i gdzie zgłosić szkodę komunikacyjną z OC sprawcy?

Kolejnym etapem likwidacji szkody z OC sprawcy jest zgłoszenie wypadku do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgłoszenia szkody można dokonać na kilka sposobów. Należą do nich:

  • osobista wizyta w oddziale firmy ubezpieczeniowej,
  • zgłoszenie telefoniczne za pomocą infolinii towarzystwa,
  • wypełnienie specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej ubezpieczyciela.


W przypadku osobistej wizyty w towarzystwie oraz przesłania gotowego formularza, ubezpieczyciel uzyskuje wszystkie niezbędne informacje. Podczas zgłaszania zdarzenia przez telefon, osoba przyjmująca zgłoszenie zadaje szereg pytań ułatwiających zebranie istotnych informacji, przez co czas zgłaszania może się nieco wydłużyć. Pozwalają one bowiem ustalić, kto jest uprawniony do odbioru odszkodowania, ale też znacznie przyśpieszyć czas likwidacji szkody.

Przedstawione postępowanie dotyczy zarówno obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak i dodatkowego ubezpieczenia AC. Każdorazowo należy pamiętać, że szkoda musi być zgłoszona do towarzystwa, które wystawiło polisę. Wyjątkiem jest bezpośrednia likwidacja szkody ( BLS ).

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy sprawca wypadku nie ma wykupionej ważnej umowy ubezpieczenia OC, a poszkodowany nie ma AC. W takim przypadku, szkodę należy zgłosić w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który w swojej ofercie ma ubezpieczenia komunikacyjne. Wybrane towarzystwo nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia i będzie prowadzić proces likwidacji szkody z OC sprawcy, ale odszkodowanie wypłaci już Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Warto jeszcze wspomnieć o zgłaszaniu szkody w ramach ubezpieczenia AC. Sama procedura jest bardzo podobna. Wystarczy podać dane pojazdu i numer polisy AC. Po przyjęciu zgłoszenia, towarzystwo najczęściej kieruje do poszkodowanego rzeczoznawcę, który sporządzania odpowiednią dokumentację fotograficzną i przeprowadza oględziny. Warto również wiedzieć, że czas pomiędzy zgłoszeniem szkody, a pojawieniem się rzeczoznawcy jest różny. W przypadku niewielkich szkód, towarzystwa wypłacają odszkodowania nawet bez wizyty rzeczoznawcy.

Jak wyglądają oględziny pojazdu podczas wizyty rzeczoznawcy ubezpieczyciela?

Jak już wspomniano, po zarejestrowaniu w systemie szkody, informacja jest przekazywana do likwidatora oraz rzeczoznawcy. Większość uszkodzeń wymaga wizyty specjalisty i wykonania oględzin pojazdu. Najczęściej ekspert pojawia się w ciągu 2 do 3 dni roboczych. Sam przebieg zdarzenia nie wymaga specjalnego przygotowania. Rzeczoznawca sprawnie dokonuje oględzin pojazdu, a sporządzoną dokumentację przekazuje do likwidatora szkody.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Warto wiedzieć, że od momentu zgłoszenia ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, które uniemożliwiają ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia, a już szczególnie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. W takim przypadku jest ono wypłacane w terminie 14 dni od dnia, w którym ustalenie okoliczności było możliwe. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia śledzenie kolejnych etapów likwidacji szkody za pomocą narzędzi internetowych. Warto przy ich wykorzystaniu nadzorować proces likwidacji. W przypadku braku pewności – czy zostały przekazane wszystkie dokumenty, warto skonsultować się z ubezpieczycielem i po prostu zapytać.

Jak sprawdzić wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno zostać wypłacone w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów koniecznych do poniesienia w wyniku wypadku. Powinno, więc ono obejmować zarówno koszty naprawy pojazdu, ale też holowania uszkodzonego auta, parkowania czy wynajmu pojazdu zastępczego. Chcąc bezproblemowo uzyskać zwrot poniesionych środków finansowych, warto przedstawić towarzystwu otrzymane faktury za wykonane usługi.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia AC – jest ona uzależniona od zawartej umowy ubezpieczenia. Polisa może obejmować amortyzację i udział własny co oznacza, że ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie pomniejszy je o stopień zużycia wymienianych części czy też kwotę udziału własnego. W sytuacji, gdy uzyskana kwota nie będzie satysfakcjonująca bądź też nie będzie zawierać istotnych elementów, poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji i uzyskać ponowne rozliczenie. W przypadku kłopotów z uzyskaniem wypłaty odszkodowania, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Warto jednak wiedzieć, że Rzecznik Finansowy może udzielić wsparcia dopiero po uzyskaniu przez poszkodowanego odmownej decyzji na zgłoszoną reklamację.

Podsumowanie

1. Szkoda komunikacyjna występuje, gdy określone zdarzenie wywołuje negatywne skutki w majątku osoby poszkodowanej i jest spowodowane wypadkiem drogowym.

2. Szkody komunikacyjne są likwidowane przez zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela poszkodowanego ( BLS ).

3. Już na miejscu zdarzenia warto pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności związanych z likwidacją szkody z OC sprawcy.

4. Należy starannie wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji oraz wykonać dokumentację fotograficzną już na miejscu zdarzenia.

5. Szkodę komunikacyjną można zgłosić: osobiście w oddziale firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie lub wypełniając formularz na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

6. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.


Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub odmowę jego wypłaty? Zgłoś się do bezpłatnej analizy!

Napisz nam o tym na biuro@doplaty-do-odszkodowania.pl lub zadzwoń 796 - 000 - 872.
Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Nasze porady i analizy są bezpłatne i niezobowiązujące - NIE Cię to nie kosztuje.