Autor: Altis Odszkodowania
Data: 04.04.2020

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy - co Ci się należy?

Nawet najlepszemu i najbardziej doświadczonemu kierowcy może przydarzyć się kolizja bądź wypadek drogowy. W przypadku ich wystąpienia warto wiedzieć o jakie świadczenia mogą wnioskować uczestnicy zdarzenia w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Podstawowymi są rekompensaty za zniszczony pojazd oraz zwrot kosztów leczenia. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń z innych tytułów, tak by zostały naprawione wszystkie szkody.

Konsekwencją wypadku komunikacyjnego mogą być szkody majątkowe i niemajątkowe. Kierowca, jak i pasażerowie poszkodowani podczas zdarzenia mogą starać się o wiele świadczeń. Jakie świadczenia należą Ci się z odszkodowania OC?

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy?
Zgłoś szkodę

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Najpopularniejszym świadczeniem jest odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Należy wiedzieć, że szkoda może zostać zlikwidowana na jeden z dwóch sposobów – gotówkowy bądź bezgotówkowy. Pierwszy obejmuje metodę kosztorysową, tj. wypłata środków jest dokonywana na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Drugi obejmuje naprawę samochodu w warsztacie i jest to tzw. metodę warsztatową. Najczęściej jest to punkt, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe ma zawartą umowę i to na jego rzecz dokonuje zapłaty.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel nie wyliczył wartości na podstawie cen części zamiennych, a nie oryginalnych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11 niewłaściwe jest również pomniejszenie wyceny o tzw. amortyzację części. Zgodnie z przytoczonym „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”
Co z tego wynika? Otóż towarzystwo ubezpieczeniowe nie może zastosować nieoryginalnych części zamiennych w przypadku, gdy przed kolizją w uszkodzonym pojeździe zamontowane były podzespoły oryginalne.

Kiedy poszkodowanemu należy się auto zastępcze z OC sprawcy?

W przeszłości poszkodowani często zwracali uwagę na problemy z otrzymaniem samochodu zastępczego od ubezpieczyciela. W tym miejscu należy przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku, sygn. akt. III CZP 5/11 „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”

Oznacza to, że w sytuacji, gdy auto jest niezbędne do codziennego dojazdu do pracy czy też wykonywania innych ważnych czynności, jest możliwe uzyskanie dostępu do wynajmowanego samochodu. Fakt ten należy zgłosić ubezpieczycielowi sprawcy kolizji. Część towarzystw współpracuje z wypożyczalniami, przez co udostępnia samochód bezgotówkowo. Niektóre nakazują wynajęcie pojazdu na własną rękę, a po zakończeniu wynajmu należy przedłożyć rachunek firmie.

Ważny jest jednak fakt, że pokrycie całego kosztu wynajmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela jest możliwe tylko wówczas, gdy jego klasa nie przewyższa klasy uszkodzonego auta.

Czy odszkodowanie z OC sprawcy pokrywa koszty holowania uszkodzonego pojazdu?

W zależności od skali zdarzenia, konieczne może być skorzystanie z usługi holowania pojazdu - ma to najczęściej miejsce w sytuacji, gdy uszkodzenia są na tyle rozległe, że dalsza podróż autem nie jest możliwa. I tymi kosztami poszkodowany nie musi się martwić – za nie również zapłaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Rozliczenie może odbyć się w dwojaki sposób. Towarzystwo może zlecić wykonanie usługi firmie, z którą współpracuje, a gdy nie mogą zapewnić pomocy drogowej umożliwiają właścicielowi samodzielne wezwanie lawety – wówczas rozliczenie odbywa się na podstawie przedstawionego rachunku.

Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu?

Jak już wspomniano, odszkodowanie z OC sprawcy wypadku powinno zrekompensować wszelkie straty wynikające ze szkody. Oznacza to, konieczność wypłaty kosztów naprawy pojazdu oraz kwoty odpowiadającej utraconej wartości handlowej auta.

Poszkodowany jest wówczas zobowiązany do zgłoszenia roszczenia do firmy ubezpieczeniowej. Może być ono złożone jedynie w sytuacji, gdy nie została orzeczona szkoda całkowita, tj. gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona.

Należy podkreślić fakt, że koszty te są obliczane jedynie dla aut osobowych, których wiek nie przekracza 6 lat, zgodnie z Instrukcją określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie może zostać wypłacone dla starszych pojazdów np. zabytkowych, o szczególnej wartości historycznej czy też z uwagi na niezwykle dobry stan techniczny.

Czy można uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy za przedmioty pozostające w aucie?

W samochodzie każdego kierowcy znajdują się mniej lub bardziej wartościowe przedmioty. Do najważniejszych należą foteliki samochodowe dzieci, bądź też akcesoria elektroniczne takie jak telefon, tablet czy laptop. Należy wiedzieć, że jeśli w związku z wypadkiem doszło do ich uszkodzenia, tj. wystąpienia strat materialnych, poszkodowany również ma prawo do dochodzenia odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. W przypadku fotelików samochodowych sprawa jest bezsporna – nawet jeśli nie widać na nim uszkodzeń i nie jest fizycznie zniszczony po wypadku czy kolizji to nie nadaje się on do dalszej eksploatacji.

Roszczenie może dotyczyć również przedmiotów takich jak zegarek, nawigacja samochodowa, ubranie, bagaż i wiele innych.

Do wysokości jakiej kwoty ubezpieczyciel odpowiada za szkody?

Sumy gwarancyjne to kwoty, do których wartości towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody. Minimalne wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC są określone w art. 36 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z przytoczonym wynoszą one:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Są one ustalane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ile dni na wypłatę świadczenia ma ubezpieczyciel?

Terminy wypłaty odszkodowania z OC określa art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z wspomnianym, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Termin ten jest liczony od momentu złożenia zawiadomienia o wystąpieniu szkody. W przypadku spraw wymagających dłuższego rozpatrzenia, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. Sytuacja ta może mieć miejsce, np. gdy istnieją problemy związane z ustaleniem sprawcy wypadku, bądź też w sądzie toczy się postępowanie karne lub cywilne – od orzeczenia sądu zależy czy firma ubezpieczeniowa będzie odpowiadać za daną szkodę. W takiej sytuacji, ubezpieczyciel może wydłużyć termin wypłaty, aż do zakończenia postępowania.

Ubezpieczyciel jest jednak zobowiązany do powiadomienia poszkodowanego o tym fakcie, ale też o przyczynach niemożności wypłaty świadczenia. Co więcej, w sytuacji gdy jest możliwe wypłacenie jego części – musi on wypłacić bezsporną kwotę odszkodowania i jednocześnie podać przyczyny niemożności wypłaty całego świadczenia.

Jak postąpić, gdy firma ubezpieczeniowa zaniża odszkodowanie lub odmawia jego wypłaty?

Zarówno zaniżenie odszkodowania OC, jak i odmowa wypłaty nie są sytuacjami rzadkimi. W takim przypadku poszkodowany może podjąć trzy główne kroki. Zaliczyć do nich można:

  • odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego – konieczne jest wówczas złożenie reklamacji, najlepiej z umieszczeniem w jej treści stosownych uchwał Sądu Najwyższego. Często krok ten jest wystarczający i powoduje zmianę stanowiska ubezpieczyciela,
  • skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego – instytucji działającej jako mediator. Należy wiedzieć, że może się on włączyć się do sprawy dopiero w momencie, gdy poszkodowany uzyskał negatywną odpowiedź na złożone odwołanie,
  • wejście na drogę postępowania sądowego – w przypadku złożenia pozwu do sądu, poszkodowany może liczyć na wsparcie Federacji Konsumentów.

Zaznaczamy, że z dochodzenia swoich praw w zakresie odszkodowania i jego wartości nie należy rezygnować. Negatywna odpowiedź od ubezpieczyciela nie musi być ostateczna, a dalsze losy sprawy mogą potoczyć się różnie, także z korzyścią dla poszkodowanego.

Dopłaty do odszkodowań jako sposób na wysokie odszkodowania z OC sprawcy

Wielu poszkodowanych, którzy wykorzystali już wszystkie pozasądowe sposoby negocjacji z zakładem ubezpieczeń, rezygnuje z walki o wyższe odszkodowanie.
Kiedy pozostaje już tylko skierowanie sprawy na drogę sądową, godzą się na zaniżone odszkodowanie.
Jeżeli także Ty jesteś w takiej sytuacji, to warto abyś rozawżył możliwość skorzystania z dopłaty do odszkodowań .
Dopłata do odszkodowania to szansa na dodatkowe odszkodowanie z OC i AC bez udziału w procesie sądowym.


Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub odmowę jego wypłaty? Zgłoś się do bezpłatnej analizy!

Napisz nam o tym na biuro@doplaty-do-odszkodowania.pl lub zadzwoń 796 - 000 - 872.
Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Nasze porady i analizy są bezpłatne i niezobowiązujące - NIE Cię to nie kosztuje.