Autor: Altis Odszkodowania
Data: 14.04.2020

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC - jak napisać i co powinno zawierać?

Po każdej kolizji lub wypadku poszkodowany jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z polisy OC, które wypłaca firma ubezpieczeniowa sprawcy. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że po złożeniu dokumentów, wnioskodawca uzyskuje zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy tj. w wysokości co najmniej niesatysfakcjonującej. Być może część osób nie wie, ale decyzja ubezpieczyciela nie musi być ostateczna, a poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw i roszczeń. Pierwszym krokiem w drodze do wyższego odszkodowania jest sporządzenie odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń, kolejnym skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego, zaś ostatecznym skierowanie sprawy do sądu. W poniższym wpisie skupimy się na odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela.

Czy warto napisać odwołanie?

Oczywiście, że tak. Jeśli kwota odszkodowania z OC sprawcy jest zbyt niska, bądź też ubezpieczyciel odmówił jego wypłaty, poszkodowany ma pełne prawo nie zgadzać się z nią i powinien złożyć odwołanie od wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe decyzji. Złożenie pisma odwoławczego odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Rozważając czy lepiej złożyć odwołanie, czy też skierować sprawę do postępowania sądowego warto pamiętać, że postępowanie sądowe wymaga poniesienia dodatkowych kosztów i niejednokrotnie długo trwa. W związku z tym zaleca się, aby kierowanie pozwu do postępowania sądowego było ostatnim krokiem dochodzenia roszczeń. Zaleca się, aby miało to miejsce dopiero w sytuacji, gdy złożona reklamacja na odszkodowanie z OC sprawcy zostanie negatywnie rozpatrzona oraz pomoc Rzecznika Finansowego okaże się nieskuteczna.

W jakich przypadkach warto złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Jak już wspominaliśmy, odwołanie warto złożyć w wielu sytuacjach, m.in. gdy:

Ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania

Towarzystwa ubezpieczeniowe często ustalają kwotę odszkodowania na podstawie cen nieoryginalnych części niezbędnych do naprawy uszkodzonego pojazdu. Mogą również uznać, że część usterek istniała już przed wypadkiem. Na sumę wypłaconej kwoty odszkodowania wpływa również koszt robocizny ( najczęściej stosują bardzo niską stawkę roboczogodziny ). Tych kilka elementów ma ogromny wpływ na ostateczną wycenę kwoty odszkodowania i w rzeczywistości może nie znacznie niższa od wartości powstałej szkody tj. wypłacone zostaje zaniżone odszkodowanie z OC. Taka zaniżona wycena uniemożliwia przeprowadzenie likwidacji szkody i doprowadzenie auta do stanu sprzed kolizji. W takiej sytuacji do odwołania warto dołączyć rachunki i faktury przedstawiające koszty uszkodzonych części i koszty naprawy pojazdu. Idealnie, gdyby poszkodowany dysponował zdjęciami samochodu sprzed wypadku, obrazującymi jego stan. Pomocna może być również opinia niezależnego rzeczoznawcy, którą również należy przekazać do zakładu ubezpieczeń. Niezależny kosztorys naprawy samochodu pozwoli także na precyzyjne określenie kwoty roszczenia.

Ubezpieczyciel niesłusznie wydał decyzję o stwierdzeniu szkody całkowitej

Sytuacja ta ma miejsce, gdy suma kosztów naprawy pojazdu jest wyższa od wartości pojazdu tj. stanu sprzed wypadku. Najprościej mówiąc, oznacza to, że naprawa samochodu jest nieopłacalna. W przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku może ona zostać stwierdzona wówczas, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu. Uzyskanie takiej decyzji dla właściciela auta jest dużym problemem. Suma odszkodowania stanowi wówczas wartość pojazdu z dnia wypadku pomniejszoną o wartość wraku. I tu pojawia się kolejny kłopot związany z jego sprzedażą. Często ubezpieczyciele wskazują, że jest on wart znacznie więcej niż w rzeczywistości tj. wskazują kwotę nierealną do uzyskania. Z racji tego, że to poszkodowany musi sam sprzedać zniszczone auto, może się okazać, że suma wypłaconej rekompensaty z OC sprawcy wypadku nie jest wystarczająca. Niesłuszne orzeczenie szkody całkowitej najczęściej następuje poprzez zaniżenie wartości pojazdu przed kolizją oraz zastosowaniu w kalkulacji naprawy pojazdu najwyższych możliwych stawek za części zamienne oraz robociznę. W efekcie szacowane koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku przewyższają jego wycenę rynkową.

Przyznano bardzo niską kwotę odszkodowania za obrażenia ciała

Niezwykle trudne jest uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania za doznane obrażenia ciała. Jednak również na zaniżone odszkodowanie z tego tytułu można złożyć reklamację. Wynika to z faktu, iż przepisy prawa nie wskazują kwoty, jaka powinna zostać przyznana za dany uszczerbek.

W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie przychyli się do naszego odwołania i nie zmieni swojego wcześniejszego stanowiska w sprawie, warto udać się po pomoc do Rzecznika Finansowego.

W jakiej formie wnieść odwołanie w sprawie odszkodowania?

Forma, w jakiej należy wnieść odwołanie, powinna zostać określona w decyzji wydanej przez ubezpieczyciela - znajduje się ona w formule informującej o prawie do złożenia reklamacji. Najczęściej jednak, można je złożyć w postaci:

 • ustnej,
 • pisemnej,
 • za pomocą drogi elektronicznej.


Aby złożyć wniosek właściwie, warto dokładnie zapoznać się z treścią pisma uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż pozwala to znacznie przyśpieszyć proces rozpatrzenia i załatwienia sprawy.

Firma ubezpieczeniowa najczęściej wskazuje specjalny, odrębny adres e-mail bądź też dokładny adres korespondencyjny wraz z nazwą oddziału, do którego powinno zostać skierowane pismo. Z wspomnianych trzech rozwiązań, najdogodniejszą jest oczywiście forma pisemna bądź e-mailowa. Pozwalają one bowiem szczegółowo uargumentować wniosek oraz załączyć niezbędne dokumenty, które potwierdzą zasadność zgłaszania reklamacji.

Warto również zwrócić uwagę na formę dostarczenia wniosku reklamacyjnego. W przypadku wersji papierowej powinien być on wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli chodzi o wiadomość elektroniczną to ubezpieczyciel powinien wysłać potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji musi zawierać szereg niezbędnych informacji. Do podstawowych zaliczane są:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane ubezpieczyciela,
 • numer likwidowanej szkody,
 • sprecyzowane roszczenie tj. wnioskowane odszkodowanie,
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis.


Bez względu na to, czy wniosek jest składany tradycyjną korespondencją papierową czy też wiadomością elektroniczną – musi zawierać numer identyfikujący zgłoszoną szkodę. Tylko dzięki niemu pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego może bez problemu powiązać go z odpowiednią sprawą.

Ważne jest także dokładne sprecyzowanie roszczeń – jeśli wnioskodawca uważa, że kwota nie jest satysfakcjonująca powinien wskazać właściwą. Ważne, by do przedstawionych wyliczeń dołączone zostało odpowiednie uzasadnienie, najlepiej poparte dokumentami, fakturami czy też wyceną szkody uzyskaną od niezależnego rzeczoznawcy.

Niejednokrotnie w przykładowych formularzach reklamacyjnych zakład ubezpieczeń wskazuje miejsce na podanie numeru konta bankowego, na które powinno zostać przelane odszkodowanie. Warto je wskazać, gdyż znacznie przyśpiesza to załatwienie sprawy zwrotu kosztów.

Jak uzasadnić nasze odwołanie od wyceny szkody?

W uzasadnieniu każdego odwołania od decyzji ubezpieczyciela muszą się znaleźć kontrargumenty. Najlepszym sposobem na zawarcie niezbędnych uzasadnień jest wyobrażenie sobie, jakich argumentów może użyć firma ubezpieczeniowa. Przygotowane na tej podstawie odpowiedzi z pewnością powinny być wystarczające. Rozwiązanie to szczególnie sprawdza się w przypadku odwołania od szkody całkowitej lub odwołania od wyceny szkody. Nieco inne argumenty należy przedstawić w przypadku, gdy poszkodowany otrzymał zaniżone odszkodowanie z OC bądź też nie uznania w niej pojedynczych, dodatkowych kosztów naprawy. Tutaj warto skorzystać z wyceny niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który wskaże rzeczywisty koszt naprawy uszkodzonego pojazdu.

Warto zaznaczyć, że odwołanie nie musi być obszerne, ale rozsądne tj. powinny znaleźć się w nim wszystkie najważniejsze informacje, które przyczynią się do zmiany decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego i zwrotu kosztów na wnioskowanym poziomie. Na potwierdzenie przytoczonych argumentów, warto do wniosku dołączyć:

 • faktury, których kwota przedstawi brak możliwości pokrycia szkody z zaoferowanego odszkodowania,
 • w przypadku zaniżenia wartości części - informację ile kosztują części oryginalne, najlepiej z Autoryzowanej Stacji Obsługi,
 • ekspertyzę rzeczoznawcy specjalizującego się w przygotowywaniu wycen pojazdów mechanicznych,
 • informację o wycenie pojazdu.


W uzasadnieniu powinna również znaleźć się podstawa prawna. Warto wówczas wskazać ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Ile mam czasu na złożenie reklamacji?

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie do 3 lat od wystąpienia zdarzenia. Warto wiedzieć, że ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Zgodnie z nimi, poszkodowany ma prawo wnieść odwołanie w terminie do 10 lat w sytuacji, gdy powstała szkoda wynika z czynu niedozwolonego. Czas ten ulega wydłużeniu również w sytuacji, gdy szkoda jest skutkiem przestępstwa – wówczas do przedawnienia dochodzi dopiero po 20 latach.

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo, iż termin złożenia odwołania jest odległy, to nie należy zbyt długo czekać. Wraz z upływem czasu zapomnieniu ulegają istotne szczegóły zdarzenia. Ponadto, zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, a w wyjątkowo skomplikowanych sytuacjach nawet 90 dni. Oznacza to, że termin wypłaty odszkodowania może znacząco się wydłużyć.

Podsumowanie

1.Jako poszkodowany masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela m.in. w przypadku uzyskania zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy, ale też gdy odszkodowanie z OC sprawcy nie obejmuje wszystkich części tj. pełnego zwrotu kosztów.

2. Poszkodowany ma prawo do złożenia odwołania od decyzji w terminie do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

3. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nawet 60 dni na rozpatrzenie odwołania.

4. Odwołanie może zostać złożone w formie ustnej, pisemnej tradycyjnej bądź też drogą elektroniczną (e-mail).

5. Odwołanie powinno zawierać dane osobowe poszkodowanego, nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń, numer polisy oraz numer wydanej decyzji.

6. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji na złożone odwołanie, poszkodowany ma prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, mediacji lub sądu polubownego. Może również wystąpić z roszczeniem na drogę sądową.


Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub odmowę jego wypłaty? Zgłoś się do bezpłatnej analizy!

Napisz nam o tym na biuro@doplaty-do-odszkodowania.pl lub zadzwoń 796 - 000 - 872.
Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Nasze porady i analizy są bezpłatne i niezobowiązujące - NIE Cię to nie kosztuje.